Zásahová jednotka

      Velitel jednotky:    Karel Valenta

Zást. Vel. Jednotky :  Miroslav Tesař

    Velitelé družstva:   Jan Magal

                                  Pavel Magal

                                  

 

Strojníci:               Karel Valenta

                             Stanislav Dufek

                             Miroslav Šiška

                             

          

Hasiči:                  Michal Valenta

                             Igor Ševčík

                            Josef Putterstein

                            Martin Čížek v zácviku

                            Karel Kovařík v zácviku

                            Michal Balák  v zácviku

                          

                                      

                            

 

Hodnostní označení členů JSDH Vlasatice

Zásahová JSDH

          

     


                                                                                                                                                  

Funkční označení dobrovolných hasičů

Členové a funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

               

Člen SH-ČMS      Člen SH-ČMS        Člen SH-ČMS       Člen SH-ČMS         Člen SH-ČMS      Vedoucí kolektivu     Člen SH-ČMS
                          po 3 letech         po 5 letech          po 8 letech            po 10 letech                                     člen výboru
                                                velitel družstva       člen rady MH                                         revizor                  (hl
ídky)                                                                                                        

                    

  Člen SH-ČMS       Starosta SDH        Aktivista         Člen okrskového        Člen SH-ČMS   starosta okrsku        inspektor OSH
náměstek starosty                          okrskového     výboru okrskové RR    náměstek starosty
   velitel SDH                                    výboru          okrskový revizor        okrsku, okrskový
  předseda RR                                                                                                                velitel a předseda RR

             

Vedoucí inspektor   Člen odborné rady  Člen výkonného    Náměstek    Starosta OSH           Pracovník          Vedoucí odboru

     OSH                     OSH                výboru OSH        starosty OSH                            ústředí SH-ČMS       ústředí SH-ČMS
                                                      nebo OKRR       předseda ORR   instruktor ÚHŠ      zástupce ředitele
                                                                                                                              pracovník CHH             ÚHŠ

                                                                                                                                                                         

              

     Ředitel ÚHŠ         Člen odborné       člen ÚKRR              Člen výkonného      Předseda krajské   Ředitel kanceláře    Náměstek  
       ředitel CHH          rady SH-ČMS   výboru SH-ČMS      řídící rady SH-ČMS               SH-ČMS          starosty SH-ČMS
     ředitel zařízení                                                                                                                     a předseda ÚKRR

    SH-ČMS

 Starosta SH-ČMS

 

 

 

Vysvětlivky

 

 

VD - ZVJ

velitel družstva, zástupce velitele jednotky

VV

výkonný výbor

OKRR

okresní kontrolní a revizní rada

ÚKRR

ústřední kontrolní a revizní rada

ÚHŠ

ústřední hasičská škola

CHH

centrum hasičského hnutí

JSDH

jednotka sboru dobrovolných hasičů

SDH

sbor dobrovolných hasičů

OSH

okresní sdružení hasičů

SH ČMS

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska

 

Funkce členů výjezdové jednotky JSDHO

(Jednotka sboru dobrovolných hasičů

 

Velitel Jednotky

Koncepčně a metodicky řídí jednotku v organizačním řízení, v operačním řízení velí jednotce při zásazích, provádí průzkum mimořádné události, určuje priority zásahu, rozhoduje o záchraně, evakuaci osob, určuje způsob její provedení a pořadí zachraňovaných a evakuovaných, rozhoduje o nasazení sil a prostředků na zdolání mimořádné události. Provádí záchranné práce a hasební zásah. Vede veškerou evidenci týkající se JSDH. Předkládá radě města návrhy n zlepšení činnosti JSDH.
 

Velitel družstva / zástupce VJ

V nepřítomnosti velitele jednotky jej v organizačním řízení zastupuje. V operačním řízení provádí průzkum mimořádné události, rozhoduje o prioritách zásahu, rozhoduje o nasazení sil a prostředků, určuje způsob záchrany a evakuace a jejích provedení.Provádí záchranné práce a hasební zásah. Provádí školení členů JSDH dle metodiky velitel jednotky.
 

Velitel družstva


V operačním řízení provádí průzkum mimořádné události, rozhoduje o prioritách zásahu, rozhoduje o nasazení sil a prostředků, určuje způsob záchrany a evakuace a jejích provedení. Provádí záchranné práce a hasební zásah. Provádí školení členů JSDH dle metodiky velitele jednotky.


Strojník/ Strojník strojní služby
 

Vede evidenci o svěřené mobilní požární technice a agregátech, stará se o její provoz (STK, PHM apod.) Řídí mobilní techniku za použití výstražného světelného a rozhlasového zařízení, obsluhuje mobilní požární techniku a agregáty, provádí údržbu a drobné opravy. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.


Strojník


Řídí mobilní techniku za použití výstražného světelného a rozhlasového zařízení, obsluhuje mobilní požární techniku a agregáty, provádí údržbu a drobné opravy. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.


Hasič / Technik chemicko technické služby
 

Vede evidenci o svěřených prostředcích chemicko-technické služby (zásahové oděvy, přilby, protichemické oděvy, oděvy proti sálavému teplu, vzduchové izolační dýchací přístroje, křísící přístroje, lezecké vybavení, detekční přístroje atd.), provádí jejich zkoušky a revize. Vede evidenci o nasazení členů JSDH v těchto prostředcích a jejich expozici v nebezpečném prostředí. Provádí záchranné a hasební práce.


Hasič / Technik spojovací služby
 

Vede evidenci o svěřených spojovacích prostředcích (radiostanice, mob. telefony apod.), stará se o jejich provoz, údržbu a zkoušky. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.

Hasič

Provádí záchranné a hasební práce na rozkaz velitele.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Druhy jednotek požární ochranny

Kategorie jednotek požární ochrany

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO (viz. organizace systému jednotek PO) se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI:

 

JPO I
 • jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci,
 • poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti,
 • v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.
JPO II/1
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO II/2
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO III/1
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO III/2
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO IV
 • jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody
JPO V
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu
JPO VI
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.
Nezařazené
 • jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.

 

 

Stupně požárního poplachu

I. stupeň (malý případ)

 • zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)
 • pokud nelze zjistit nebo zabezpečit skutečný výjezd jednotek, přidává se k již zmíněným JPO též JPO I
 • jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby
 • při tomto stupni zásahu se zpravidla nezřizuje štáb VZ

II. stupeň (střední případ)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 10 jednotek PO
 • při požárech lesních masivů se povolávají též JPO V nebo JPO nezařazené a letecká hasičská služba
 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob
 • zásah je zpravidla řízen štábem VZ nebo se ustaví pomocník VZ
 • v rámci IZS se jedná o zásahy, které vyžadují koordinaci součinnosti více složek (toto zabezpečuje VZ, který má k dispozici řídícího důstojníka - pokud nepřevzal velení, a operačního důstojníka na OPIS HZS)

III. stupeň (velký případ)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 15 JPO
 • povolány mohou být i JPO s územní působností ze sousedních okresů
 • jedná se o události, kdy je ohrožené několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob
 • zásah je řízen štábem VZ nebo se aktivuje stálý štáb zásahu
 • operační řízení a součinnost složek zabezpečuje místně příslušný HZS prostřednictvím VZ a OPIS

IV. stupeň (zvláštní stupeň - katastrofa)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. kraje, sousedních krajů, popřípadě vybrané síly a prostředky HZS ČR - v počtu vyšším jak 16 JPO
 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2 nebo tisíce osob
 • řízení zásahu je prováděno se stálým štábem VZ
 • v rámci IZS zabezpečuje součinnost složek VZ, hejtman nebo další pověření funkcionáři prostřednictvím OPIS a dispečinky složek IZS
 • v místě zásahu je řízení svěřeno VZ do doby jiného rozhodnutí služebních funkcionářů
 • je-li místo události rozsáhlé, složité nebo nepřehledné, je možno jej rozdělit do úseků a sektorů a stanovit velitele úseků nebo sektorů

________________________________________________________________________________________________________________