Historie

HASIČI VE VLASATICÍCH

Díky naším členů a přátelům SDH Vlasatice se podařilo získat k prezentaci několik fotografií z historie SDH Vlasatice děkujeme:

Pokud máte doma staré fotografie, které mají souvyslost s hasiči z Vlasatic, ozvěte se ať můžeme zavzpomínat na své bratry a sestry.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů současnosti

Po zhruba desetiletém období nečinnosti se díky iniciativě skupiny lidí podařilo koncem roku 2011 znovuobnovení sboru (občanského sdružení) a v první polovině roku 2012 obnovení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vlasatice.

Sbor je registrován pod Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a v současné době jeho členskou základnu tvoří  36 aktivních členů dospělých, 3 čestní členové a 16 dětí.

 

Mezi hlavní aktivity sboru patří:

- práce s dětmi. Družstva mladších a starších žáků se pravidelně zúčastňují přípravy a závodů v požárním sportu

  probíhajících v rámci celorepublikové Hry Plamen.

- podílení se na kulturním životě v obci. Sbor každý rok pořádá, nebo se podílí na akcích v obci: Hasičský bál, Pálení 

  čarodějnic, Den dětí, Soutěž v požárním sportu mládeže a dospělých, Rojení čertů, Mikulášská diskotéka pro děti,  

  Mikulášská zábava pro dospělé.

- podílení se na zajištění chodu zbrojnice a vybavení

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vlasatice

Jednotku tvoří dvanáct členů a je zařazena v kategorii JPO V(římská 5) požárních jednotek. Do akceschopnosti byla opět zařazena od 1.7.2012. Jednotka se podílí na zásazích, technických pomocích pro obec, výcviku apod. Jednotka je díky přispění obce a dotacím od Jihomoravského kraje (JmK) vybavena od roku 2012 předepsaným vybavením.

Technika jednotky:

- CAS 16 RTHP z roku 1963, kterou obci Vlasatice darovala v roce 2011 obec Sedlec

- požární přívěs PS12

- dopravní automobil DA12 A31 z roku 1989, který obci daroval v roce 2013 Hasičský záchranný sbor JmK

- dvě požární stříkačky PS12

 

Požární zbrojnice

Požární zbrojnice byla postavena v roce 1905. Původní budova byla v padesátých letech 20. století zvětšena dozadu od silnice o přístavek, který prodloužil stání pro techniku, a v devadesátých letech téhož století bylo směrem na Mikulov přistaveno jedno garážové stání navíc. Zbrojnice resp. původní budova neprošla po celou dobu existence žádnou zásadní opravou, a proto byla vzhledem k jejímu stavu v roce 2013 zahájena rekonstrukce obecní požární zbrojnice.

V roce 2016 byla rekonstrukce dokončena a 9.6.2016 byla zkolaudována.

 

 

 

Požární ochrana se všeobecně rozvíjela již před několika staletími. První písemné zmínky o požární ochraně ve Vla-saticích pocházejí z přelomu 18. a 19. století, kdy se dbalo hlavně na prevenci před požáry a v obci fungovala tzv. “Požární policie”, která měla za úkol dohlížet na dodržování preventivních opatření.

Pro aktivní boj proti požárům byla v roce 1824 zakoupena požární stříkačka. Podle zápisů v inventárním seznamu obce z roku 1830 se v  “hasičské kůlně” nacházela: 1 velká stříkačka s podvozkem, 4 velké požární pily, 1 žebřík, 1 dvoj-spřežný vůz se zvláštním kováním. V obecním řádu bylo stanoveno, kteří sedláci musí v případě požáru svými tažnými koňmi vyvézt stříkačku a kdo ji má doprovázet a obsluhovat. Další zmínky o pořízení vybavení pochází z let 1844 a 1845.

 

Založení sboru dobrovolných hasičů

Není znám přesný den, ale sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1878. Písemné prameny uvádějí, že ve stej-ném roce byly založeny též sbory v Dolních Dunajovicích a Valticích. Zástupci vlasatického sboru se 2. prosince 1878 zúčastnili oslav 40. služebního jubilea c. k. okresního hejtmana v Mikulově.

 

Nejvýznamnější historické události sboru do konce 2. sv. války

1879, 21. září: První veřejné cvičení nového hasičského sboru

1879, 9. listopadu: První nasazení dobrovolných hasičů při požáru

1905: V horní Marktgasse byla  vybudována hasičská zbrojnice (současná)

1926, 22. srpna: Posvěcení nového praporu sboru

1929, 29. června: Oslava 50. výročí založení. V té době měl sbor asi 60 aktivních a mnoho pasivních členů.

1935: Byla pořízena nová stříkačka poháněná benzinovým motorem.

1938, 21. srpna: Oslava 60. výročí založení vlasatického sboru dobrovolných hasičů.

Během 2. sv. války bylo mnoho hasičů povoláváno k vojenské službě.

Konec války přinesl v roce 1945 i konec stávajícího (německého) hasičského sboru a následně zničení spolkového inventáře, praporu i knih se zápisy.

 

Období od konce 2. sv. války po r. 2011

Z tohoto období se z neznámých důvodů zachovalo jen velmi omezené množství oficiálních písemných informací.

S koncem původního předválečného sboru  hasiči v obci nezanikli, protože ihned během roku 1945 byl registrován nový sbor “český” pod  Svazem požární ochrany. Jeho hlavní zakladatelé byli Josef Mejsler, Antonín Obleser, Josef Orság, a František Palášek. Během těchto let disponoval sbor různou technikou a vystřídala se v něm spousta občanů. Z období

70-90let 20. století byli nejvýraznějšími postavami již zesnulí Jan Valenta na jehož počest se v současnosti pořádá Memoriál Jana Valenty (soutěž v požárním sportu mládeže i dospělých) a František Medek. Z techniky nejbližší minulosti ulpěla v pa-mětích nejvíc Tatra 806 (kačena) a CAS16 RTHP, která vznikla přestavbou kropícího vozu. Sbor byl registrován pod Sva-zem požární ochrany až do roku 1992, kdy Svaz  zanikl a nahradilo ho Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pod kterým je sbor registrován do současnosti. Do roku 1976 nejsou oficiální zmínky o práci s mládeží, avšak od tohoto roku je doloženo, že hasičská mládež fungovala na slušné úrovni až do roku 1995. Kolem roku 1998 začal sbor pomalu vadnout.

Od roku 2001 do roku 2011 byl sbor ve stavu, kdy sice existoval, ale nevyvíjel žádné aktivity.

 

Za Sbor dobrovolných hasičů Vlasatice

Karel Valenta ml.